พื้นที่เว็บ

ปรีดาวิทย์

สพท.สพ.2 หรือ สพฐ. มีพื้นที่เว็บให้โรงเรียนในสังกัดหรือไม่  อย่างไร   ร.ร. บางลี่ใช้ที่ไหน  ดีอย่างไร 

             เรียนมาเพื่อพิจารณา อนุเคราะห์

                                      นับถือ

                                  ครูปรีดาวิทย์

คำตอบ