inspiration

inspiration คำนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกดี ๆ ในความหมายของคำนี้หมายถึงขอบเขตในปรเด็นเรื่องใดบ้างคะ
คำตอบ