การเก็บตัวอย่างสถิติ

เก็บข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียนอย่างไร
คำตอบ