การหาสมาชิกของเชต

จำนวนจริงที่อยู่ระหว่าง 1ถึง5 เป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์
คำตอบ