ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

น.ส. วรางคณา เรือนแก้ว กจ. 2 รหัส 51591251059-8
บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด ในปี พ.ศ. 2518 กลุ่มวังขนายได้เริ่มดำเนินธุรกิจ โดยก่อตั้งบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด ที่ตำบลวังขนาย จ.กาญจนบุรี นับเป็นจุดเริ่มต้นของ กลุ่มวังขนายในการทำธุรกิจน้ำตาล ปัจจุบัน กลุ่มวังขนายเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทราย รายใหญ่ของประเทศ ผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาว บริสุทธ์ น้ำตาลธรรมชาติ น้ำตาลคาราเมล และน้ำตาลทรายแดง เพื่อจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกำลังการหีบอ้อยรวมประมาณ 100,000 ตันอ้อยต่อวัน กลุ่มวังขนายให้ความสำคัญกับการจัดการการปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ จึงได้นำ เทคโนโลยีกำหนดพิกัดด้วยดาวเทียม (Global Positioning System/GPS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System/GIS) มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยอย่างเต็มที่และเป็นระบบ มากขึ้น โดยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ตามกำหนด และป้อนให้กับโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากการผลิตน้ำตาลแล้ว กลุ่มวังขนายยังได้ขยายกิจการออกไปยังธุรกิจ ประเภทอื่น ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาลโดยตรงและทางอ้อม และธุรกิจ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลจนกลายเป็นอาณาจักรกลุ่มวังขนายที่มีการเติบโตอย่าง รวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และยังให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิต เพื่อให้ผลผลิตมี คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
คำตอบ