ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

นางสาวกาญจนา พูนแสนชัย กจ.2 เลขที่ 2
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัทสุรพลซีฟู้ดส์จำกัด) 247 หมู่ 1 ถ. เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองจ.สมุทรปราการ10270โทรศัพท์ (02) 385-3038-54 , (02) 745-6268-76 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2520 เป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิต และส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ของประเทศไทย.และเป็นบริษัทฯ แรกของอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีชื่อย่อในตลาดฯ คือ SSF บริษัทได้มีการพัฒนาสายการผลิต และผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของประชากรโดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ซึ่งช่องทางการจำหน่ายในประเทศนั้น ได้แบ่งเป็น Modern Trade, Catering, ภัตตาคาร, ร้านสะดวกซื้อ.. .ฯลฯ เพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เป็น ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพร้อมปรุงจำพวก กุ้ง, ปลาหมึก, ปลา มาเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น ติ๋มซำ, สินค้าชุบแป้งทอด, ซูชิ... ฯลฯ และจากหลักการข้างต้น ที่บริษัทฯ ได้เพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง เพิ่มจากเดิมจำพวกอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว มาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง ที่มีมูลค่าเพิ่ม ทำให้บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สุรพลซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มาเป็น บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ.2539จากการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง ทำให้บริษัทฯ มีโรงงานถึง 5 แห่ง และพนักงาน 4000 กว่าคน รวมถึงบริษัทในเครือ ส่วนช่องทางการจำหน่ายในต่างประเทศ ได้ขยายถึงประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย (ญี่ปุ่น, เกาหลี, สิงคโปร์, มาเลเซีย... ) ยุโรป ( อังกฤษ, เยอรมัน, อิตาลี.... ) ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกาและแคนาดา นางสาวกาญจนา พูนแสนชัย การจัดการ 2 เลขที่ 2 ที่มา : http://www.surapon.com/th/about/index.php
คำตอบ