Lab English

ครูน้อย
สวัสดีค่ะท่าน อ.ชัดเจนที่เคารพ ดิฉัน เป็นครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการประเมินในอีกไม่ช้า แต่ถึงตอนนี้กิจกรรม การดำเนินงานอะไร ต่างๆ ยังไม่คืบหน้าเลยค่ะ เป็นกังวลเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มีกิจกรรมที่เตรียมไว้ และอยากเรียนถาม อ.ว่าน่าจะเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขอ อ.ได้โปรดชี้แนะด้วยค่ะ 1.โครงงานภาษาอังกฤษ นำเสนอสถานที่ท่องเทียว ที่น่าสนใจในอำเภอ โดยชิ้นงานคือ VCD 2.กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อ multimedia นักเรียนนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน ที่ครูและนักเรียนสามารถเลือกสื่อ(cd)ตามความต้องการ ตามความเหมาะสม( ร.ร.ไม่มีโปรแกรมจัดการเรียนการสอน) 3.cross word game นักเรียนฝึกคำศัพท์ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ game 4.read and draw เป็นการฝึกทักษะการอ่านการฟังภาษาอังกฤนักเรียนได้ฝึกอ่านเรื่อง ฝึกจินตนาการ และวาดภาพจากเรื่องที่ได้ฟัง 5.story telling เล่านิทานภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะทางภาษาจากนิทาน 6.Night Bazaar เป็นสถานการณ์สมมุติ ในการซื้อขายสินค้า สั่งอาหาร ถามราคา เสนอสินค้า เป็นสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ขอบคุณ อ.เป็นอย่างยิ่งค่ะ
คำตอบ
not yet answered
โบว์

กราบสวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ชัดเจน

หนูเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตอนนี้กำลังมุ่งมั่นในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แต่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ค่ะ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ได้โปรดให้ความกระจ่างด้วยนะคะ

(ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ฯ โดยใช้หนังสือเรียน New AHA! English ป.4-6 ค่ะ)