งานวิจัยที่เน้นการกระตุ้นการเรียนรู้ชุมชน

กระบวนการในการทำงานที่น่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้ในเบื้องต้นควรจะเป็นอย่างไร
คำตอบ