เงินเดือน อสม

เพื่อนกัน 2009
ทำไมถึงจัดสรงบประมาณเพื่อให้เงินเดือน อสม
คำตอบ
not yet answered

อสม. คือ อาสาสมัครที่มาช่วยทำงานด้านสาธารณสุขภายในหมู่บ้านของตนเอง  ในการเผยแพร่ความรู้ การควบคุมโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การติดตามการรับบริการต่างๆ  เช่น การรับวัคซีน ภาวะโภชนาการ การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับประชาชน  และอีกมากมาย  โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น  ทำงานด้วยจิตอาสา  ถามว่าทำไมถึงให้เงินเดือน อสม.  ถ้าในเชิงบวก การจ่ายเงินนี้เราเรียกว่า "ค่าป่วยการ"  ก็ถือว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆ ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในชุมชน  แต่ในเชิงลบกับสร้างปัญหาให้กับกระบวนการปฏิบัติงานด้านจิตอาสา(ทำด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทน) ระบบ อสม. ที่ปฏิบัติมาเกือบ 30 ปี จะหายไปหรือไม่?  ความขัดแย้งของกลุ่ม อสม. จะเกิดขึ้นในชุมชนจะมีมากขึ้นหรือไม่?  เพราะ อสม. แต่ละคนปฏิบัติงานหนักเบาไม่เท่ากัน  หรือบางคนไม่ได้ปฏิบัติงานเลย แต่กับได้รับเงินค่าป่วยการเท่ากัน .......ฯลฯ........

     ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มเป็นเงินสำหรับพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชนมากกว่าและให้ใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการในการดำเนินกิจกรรมนั้นของ อสม. กล่าวคือ  อสม. คนใดมาร่วมกิจกรรมนั้น ก็จะได้ค่าป่วยการ มิใช่เหมาจ่ายหมดทุกคน  เพราะการดำเนินกิจกรรมในชุมชน  อสม.จะต้องรับภาวะในค่าใช้จ่าย เช่น น้ำมันรถมอเตอร์ไซค์  ค่าอาหารกลางวัน (ปกติแล้ว จนท. เป็นผู้รับภาระ)

ตรงประเด็น ทำไมถึงให้เงินเดือน อสม

ตอบ  ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการจ่ายค่าป่วยการให้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสา และมีผลการปฏิบัติงานในการควบคุมโรคได้ดีมาก  เสียสละ ฯลฯ