การทดลองกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(ชีว)

เพียรวิภา ผาอินทร์แปลงวิทยา
กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ถ้าดิฉันต้องการศึกษาพืชตระกูลหญ้าเช่น ไผ่ เราจะศึกษาในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ชีว)
คำตอบ