Lab คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย

ทวีศักดิ์
กระผมนายทวีศักดิ์ พิมพุฒิ มีเรื่องอยากจะขอคำชี้แนะจาก ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ เรื่องโจทย์ของคณิตศาสตร์ที่จะใช้ในการประเมินโรงเรียนในฝัน ว่าโจทย์ของพวกกระผมจะพอใช้ได้หรือไม่ เป็นโจทย์เรื่องเซต 3 วงกลม โจทย์ ในการสอบถามความเห็นของผู้ที่มาทำบุญ ปรากฎว่า 1. มีผู้ถวายเป็นเงินจำนวน 100 คน 2. มีผู้ถวายเป็นสังฆทาน 120 คน 3. มีผู้ถวายเป็นเงินและถวายเป็นสังฆทาน 50 คน 4. มีผู้ถวายเงินและเครื่องหอม 60 คน 5. มีผู้ถวายสังฆทานและถวายเครื่องหอม 70 คน 6. มีผู้ถวายเป็นเงินแต่ไม่ชอบถวายเป็นสังฆทานและไม่ชอบถวายเครื่องหอม 10 คน จงหาว่าจำนวนคนที่ชอบถวายสังฆทานเพียงอย่างเดียวมีกี่คน 1.10 คน 2.20 คน 3.35 คน 4.37 คน
คำตอบ