Lab คณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย

กิตติศ้กดิ์
กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ กระผมมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Gsp กระผมจึงอยากสอบถามท่าน และกระผมจะติดต่อท่านอย่างไรโปรดให้คำชี้แนะด้วย ครับ ด้วยความเคราพอย่างสูงยิ่ง
คำตอบ