รูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ

สมเจตน์
จงหาค่าประสิทธิผลของแรงดันและกระแสรูปคลื่นไซน์ดังต่อไปนี้ ก. v=20sin 75t
คำตอบ