การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามในประโยค Present Simple Tense

1. ประโยคบอกเล่าที่มี V.to be (is, am, are) อยู่ในประโยคแล้ว ให้นำ v.to be เหล่านั้นมาวางไว้หน้าประโยคได้เลย ตัวอย่าง ประโยคบอกเล่า - He is a teacher. ประโยคคำถาม - Is he a teacher ? ทำแบบฝึกหัดกันหน่อยนะ 1. She is a movie star. 2. My mother is beautiful. 3. They are good players. 4. Mana and Sakda are artists. 5. We are from English.
คำตอบ
not yet answered

- Is she a movie star ?

- Is my mother beautiful ?

- Are they good players ?

- Are mana and sakda artists ?

- Are we form English ?

เฮ้ยนี่มันคืออะไร

ด เรเด้าแบดาสสสนเหี้ย

การบ้าน 1.She is a movie star. 2. My mother is beautiful. 3. They are good players. 4. Mana and Sakda are artists. 5. We are from English

คำตอบ 1. Is she amovie star.

2. Is my mother beautiful.

3. Are they good players.

4. Are mana and sakda artists.

5. Are we from English.

กำ ลืม ? 555+

ด้ดาดก

ดก่าสยดอ

เดทาดเ

เรดเเดวดเ

เด

กดาดกากด

ดากด

ทสาสดเ

เดเ

เสเดอาดเ

ดเยสดราดกาสดก

ดาดาสดสาดเ

ดเเด่เด่าเด

เด

เเ

เเ

เเ

พะ

ทเ

แด

ดแ

แอ

ออออ

ออ

ออ

ออ

ออ

ออ

กด

พด

เด

เด

เด