(ร่าง) กำหนดการฝึกอบรมและลปรร. (2 พ.ย.49)

   ทศพักตร์นักจัดการความรู้สู่เครือข่ายคุณอำนวยระดับชาติ (กำหนดการเดิม)

  • 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
  • 08.30-09.00 น. บรรยายความเป็นมา และเป็นไป
  • 09.00-10.00 น. "Getting to Know you"
  • 10.00-10.30 น. พักเบรค
  • 10.30-12.00 น. World cafe (5 station)
  • 12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
  • 13.00-14.30 น. นำเสนอ
  • 14.30-15.00 น. เบรก
  • 15.00-16.00 น. Passion Plan

(สิ่งที่ควรเพิ่มเติม เอกสาร ทศพักตร์จัดการความรู้ และ Blog อีกครึ่งวัน ซึ่งต้องใช้ห้อง computor)

เรียนท่านอาจารย์ JJ

   ช่วยกรุณาสรุปกำหนดการให้หน่อยว่าจะเป็นอย่างไร เพื่อนำเสนอให้ทางมน.ออกหนังสือต่อไปครับ..

 

(ผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 40 คน โดยเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่าย 7 แห่ง (+ เชียงใหม่) แห่งละ 3 แต่ไม่เกิน 4 คน รวมเป็นเป็น 21-28 คน และมน. อีกประมาณ 10 คน)

 

คำตอบ

  เรียนท่านอาจารย์ BeeMan และ ทีมคุณอำนวย KFC(oP)

 กิจกรรมที่ท่าน BeeMan นำเสนอขอเสริมว่า

 ๑. ช่วงหลังอาหารกลางวัน จะเป็นเรื่อง Computerการสร้างเครือข่ายและการสื่อสารแบบ B2B และ

 ๒.หลังอาหารเสริมบ่าย จะเป็นกิจกรรม

"สัญญาใจไฟปรารถนา(Passion Plan)การทำงานของเครือข่ายคุณอำนวย สามระดับ"

  ๒.๑ ระดับหน่วยงาน (ตน/ฅน/งาน ของเจ้าของ)

 ๒.๒ ระหว่างหน่วยงาน ( ในองค์กรของเจ้าของ)

 ๒.๓ ระดับชาติ (กับทีมคุณอำนวยทั่งประเทศ)

 JJ