ลาป่วย

เบญจา
ในกรณีที่บริษัทจ้างพนักงานรายวัน กฏหมายให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยลาป่วย 30 วัน /ปี ทั้งนี้ถ้าลูกจ้างลาป่วย 1 วัน บริษัทขอใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าชดเชย แต่สำนักงานสวัสดิการฯบอกว่าผิด ต้องลาป่วยตั้งแต่ 3 วันลูกจ้างจึงค่อยยื่นใบรับรองแพทย์ กรณีนี้บริษัทควรทำอย่างไรจึงจะเป็นธรรมทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
คำตอบ

เกี่ยวกับกรณี การลาป่วย กับการจ่ายค่าตอบแทนในวันลา กฎหมายให้สิทธิบริษัท เพียงเรียกหาใบรับรองแพทย์จากลูกจ้าง กรณีลูกจ้างลาป่วยตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไปได้เท่านั้น

แม้บริษัท จะมีสิทธิเรียกหาใบรับรองแพทย์ได้ก็ตาม กฎหมายก็มิได้บังคับว่า ลูกจ้างต้องแสดงใบรับรองแพทย์เสมอไป หากลูกจ้างไม่มีใบรับรองแพทย์เพียงแค่ชี้แจงให้นายจ้างทราบก็ถือว่าชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การที่บริษัท นำเรื่องใบรับรองแพทย์มาเป็นเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยย่อมทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย  ระเบียบของบริษัทในส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ลูกจ้างป่วยจริง และปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาป่วยในส่วนอื่นครบถ้วนแล้ว แม้ลูกจ้างไม่มีใบรับรองแพทย์หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัท  ลูกจ้างก็ยังมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันลาป่วย

ตรงนี้ เป็นประเด็นอ่อนไหว อาจนำไปสู่ปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ตามมาอีกได้ ขอให้รอบคอบให้มากๆ  ระเบียบว่าด้วยการลา ขอให้ทบทวน ว่าสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานหรือไม่  พนักงานทุกคนได้รู้ ได้เห็น ระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือไม่  ผมเชื่อว่า พนักงานที่มีปัญหาเรื่องการลาป่วยแบบนี้ มีไม่กี่ราย คิดเป็นเปอร์เซ็น คงน้อยมาก  การแก้ไขและป้องกันปัญหา ขอให้ทำอย่างรอบคอบ ไม่สร้างปัญหาอื่นๆ ตามมา

การป้องกันปัญหา การลาป่วย  ป้องกันได้ตั้งแต่ ขั้นตอนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน สรรหาคัดเลือกคนที่มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจดี มีศีลธรรม มีความรับผิดชอบ สภาพความเป็นอยู่ เอื้อต่อการมาปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย น่าทำงาน  การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งองค์การภาคเอกชน ควรทำระบบบริหารงานบุคคลว่า ด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ก็จะช่วยให้การบริหารจัดการแรงงาน หลาย ๆ เรื่อง โปร่งใส เป็นธรรม และยังได้ประโยชน์ ในการประชาสัมพันธ์องค์การให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า องค์การนี้ มีการบริหารแรงงาน ภายใต้ มาตรฐานแรงงานไทย ครับ

 

 

ถ้านโยบายบริษัท แจ้งว่าลูกจ้างรายวันคือบุคคลที่มารับจ้างทำ เนื่องจากถ้าลูกจ้างมาทำงานจึงจะจ่ายค่าจ้างให้ ถ้าไม่มาทำก็ไม่ต้องจ่าย ไม่ว่ากรณีเจ็บป่วย หรือกรณีใดๆทั้งสิ้น อย่างนี้บริษัทฯมีความผิดไหมค่ะ (บริษัทฯมีหนังสือรับจ้างการทำงานให้ลูกจ้างเซนต์)

อาจารย์ยม

โดยทั่วไป ลูกจ้างรายวัน ค่าจ้างนับจากวันที่มาทำงาน

ส่วนการจ่ายนอกเหนือจากนี้ หนังสือรับจ้างทำงานหรือ สัญญาจ้างเป็นแค่ส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงาน 

ควรศึกษาดูในระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ของบริษัทซึ่งในแต่ละบริษัทอาจจะมีไม่เหมือนกัน  เวลาเข้าไปเป็นลูกจ้างบริษัทใดก็ตาม ควรศึกษาระเบียบข้อบังคับการทำงานให้เข้าใจท่องแท้  บางแห่งเขาทำแจกพนักงานเวลาเข้ามาใหม่ บางแห่งใช้ช่วงปฐมนิเทศ อธิบายให้ฟัง ทุกแห่งต้องติดประกาศไว้ให้พนักงานเห็นชัดเจนครับ