อินทรวิเชียร์ ฉันท์๑๑

ดา
คืออยากให้ครูช่วยแต่งอินทวิเชียร์เกี่ยวกับครูให้หน่อย
คำตอบ

กล่าวถึงพระคุณครู               มนสู้ประเสริฐชน 

....................               ..................   แต่งต่อเองนะคะ