ขอความกรุณาชี้แนะ

ครูถวิล จะวรรณะ
เรียน ท่านอาจารย์ขจิต ฝอยทอง ที่เคารพ ผมขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาให้ความรู้แก่ผม ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนคณฑีพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ครับ ผมส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 โดยส่งนวัตกรรมชื่อเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่มีการวิจัยเป็นฐาน" ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งได้แสดงนวัตกรรมให้เห็นในแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 11 แผน ครับ ซึ่งในแต่ละแผนจะใช้ขั้นตอนการวิจัยเป็นตัวเดินเรื่อง โดยเริ่มตั้งแต่แผนที่ 1 ชื่อเรื่อง What is Research? แผนที่ 2 และ 3 ชื่อเรื่อง Research Problem แผนที่ 4 ชื่อเรื่อง Hypothesis แผนที่ 5 และ 6 ชื่อเรื่อง Data Collection แผนที่ 7,8,9 ชื่อเรื่อง Data Analysis แผนที่ 10 ชื่อเรื่อง Conclusion แผนที่ 11 ชื่อเรื่อง Presentation ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผมทำขึ้น มีแนวคิดที่ว่า ***อยากให้นักเรียนรู้และเข้าใจทักษะการทำวิจัยในแต่ละขั้นตอนเป็นภาษาอังกฤษ*** ซึ่งในแผนฯ แต่ละแผนจะมีตัวอย่างการทำวิจัยแบบสำรวจ เรื่องความต้องการในการรับประทานอาหารนอกบ้าน (เป็นภาษาอังกฤษ) เริ่มตั้งแต่การค้นหาปัญหา สร้างแบบสอบถาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และสรุปผล จนกระทั่งนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของ Brochure...และเมื่อนักเรียนเรียนแล้วก็ให้แบ่งกลุ่มทำวิจัยแบบสำรวจในเรื่องที่แต่ละกลุ่มสนใจ คล้าย ๆ กับ Project term นอกจากนี้ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนก็ได้เขียนให้เห็นถึงการมอบหมายงานในแต่ละ Work sheet ให้นักเรียนทำ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ แต่นวัตกรรมชิ้นนี้ของผม ไม่ผ่านการประเมิน โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อสังเกตหลายข้อ เช่น 1. ไม่ควรใช้คำว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน เพราะผมได้บูรณาการแนวคิดหลักของการสอนตามแนว Constructivism และ Inquiry Cycle ลงไปด้วย 2. กรอบแนวคิดยังไม่ชัดเจน 3. เป็นการเน้นการวิจัยมากกว่าฝึกทักษะทางภาษา ไม่มีความชัดเจนว่าจะพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างไร อาจารย์ครับ ก่อนที่ผมจะนำแนวคิดนี้มาใช้พัฒนาการสอน ผมได้ศึกษาแนวคิดของท่านอาจารย์ และนักวิชาการหลายท่าน แต่เนื่องจากในวิชาภาษาอังกฤษผมยังไม่ชัดเจนว่ามีใครทำแบบที่ผมคิดนี้ ซึ่งผมได้ลงมือทำแผนการจัดการเรียนทั้งหมดตามความคิดของผมเอง.... แต่เมื่อคณะกรรมการประเมินมีข้อสังเกตมามากมาย...ผมรู้สึกสับสน...และหาจุดที่จะแก้ไขไม่ได้... ผมอยากขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยชี้แนะ...และถ้าท่านอาจารย์จะกรุณาให้ผมได้มีโอกาสไปพบท่านอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ด้วยตนเอง..ก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับ สุดท้ายนี้ผมหวังว่า ท่านอาจารย์จะกรุณาช่วยชี้ทางสว่างให้ผม เพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการสอนภาษาอังกฤษต่อไปนะครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง ครูถวิล จะวรรณะ 084-1781424
คำตอบ
  • ทันทีที่ว่าง
  • จะรีบติดต่ออาจารย์นะครับ
  • ใจเย็นๆๆครับอาจารย์
ขจิต ฝอยทอง