ความหมายของชื่อ

ประณิตา
ชื่อ ประณิตา หมายความว่าอย่างไร
คำตอบ