ความหมายของชื่อ

พัชราภา แตงอ่อน
คำว่าพัชราภาหมายถึงอะไร
คำตอบ