ขอความกรุณาให้ความรู้เรื่องการสอนภาษาอังกฤษที่มีการวิจัยเป็นฐาน

ครูถวิล จะวรรณะ
อาจารย์ครับ ผมอยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ให้ชัดเจน ผมยังสับสนเกี่ยวกับConcept ของการสอนโดยวิธีนี้ครับ
คำตอบ
  • จำได้ว่าอาจารย์เคยทำงานวิจัยเรื่องนี้นี่ครับ
  • เลยงง งงว่า อาจาย์ทำไมเพิ่งมาถาม
  • อาจารย์ยังอยู่โรงเรียนคณฑีพิทยาคมที่จังหวัดกำแพงเพชร ใช่ไหมครับ
  • การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ผู้เรียนเกิดปัญหาแล้วใช้การวิจัยแก้ปัญหา แต่ทำเป็นภาษาอังกฤษครับ
  • หาดูงานวิจัยนี้ได้จาก สกศ  การสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีทุกรายวิชาครับ
  • ขอบคุณครับ

เรียน ท่านอาจารย์ขจิต ฝอยทอง ที่เคารพ

ผมขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาให้ความรู้แก่ผม

ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนคณฑีพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ครับ

ผมส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 โดยส่งนวัตกรรมชื่อเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่มีการวิจัยเป็นฐาน" ในรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ซึ่งได้แสดงนวัตกรรมให้เห็นในแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 11 แผน ครับ ซึ่งในแต่ละแผนจะใช้ขั้นตอนการวิจัยเป็นตัวเดินเรื่อง โดยเริ่มตั้งแต่แผนที่ 1 ชื่อเรื่อง What is Research? แผนที่ 2 และ 3 ชื่อเรื่อง Research Problem แผนที่ 4 ชื่อเรื่อง Hypothesis แผนที่ 5 และ 6 ชื่อเรื่อง Data Collection แผนที่ 7,8,9 ชื่อเรื่อง Data Analysis แผนที่ 10 ชื่อเรื่อง Conclusion แผนที่ 11 ชื่อเรื่อง Presentation

ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผมทำขึ้น มีแนวคิดที่ว่า ***อยากให้นักเรียนรู้และเข้าใจทักษะการทำวิจัยในแต่ละขั้นตอนเป็นภาษาอังกฤษ*** ซึ่งในแผนฯ แต่ละแผนจะมีตัวอย่างการทำวิจัยแบบสำรวจ เรื่องความต้องการในการรับประทานอาหารนอกบ้าน (เป็นภาษาอังกฤษ) เริ่มตั้งแต่การค้นหาปัญหา สร้างแบบสอบถาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย และสรุปผล จนกระทั่งนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของ Brochure...และเมื่อนักเรียนเรียนแล้วก็ให้แบ่งกลุ่มทำวิจัยแบบสำรวจในเรื่องที่แต่ละกลุ่มสนใจ คล้าย ๆ กับ Project term นอกจากนี้ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนก็ได้เขียนให้เห็นถึงการมอบหมายงานในแต่ละ Work sheet ให้นักเรียนทำ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

แต่นวัตกรรมชิ้นนี้ของผม ไม่ผ่านการประเมิน โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อสังเกตหลายข้อ เช่น

1. ไม่ควรใช้คำว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน เพราะผมได้บูรณาการแนวคิดหลักของการสอนตามแนว Constructivism และ Inquiry Cycle ลงไปด้วย

2. กรอบแนวคิดยังไม่ชัดเจน

3. เป็นการเน้นการวิจัยมากกว่าฝึกทักษะทางภาษา ไม่มีความชัดเจนว่าจะพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างไร

อาจารย์ครับ ก่อนที่ผมจะนำแนวคิดนี้มาใช้พัฒนาการสอน ผมได้ศึกษาแนวคิดของท่านอาจารย์ และนักวิชาการหลายท่าน แต่เนื่องจากในวิชาภาษาอังกฤษผมยังไม่ชัดเจนว่ามีใครทำแบบที่ผมคิดนี้ ซึ่งผมได้ลงมือทำแผนการจัดการเรียนทั้งหมดตามความคิดของผมเอง.... แต่เมื่อคณะกรรมการประเมินมีข้อสังเกตมามากมาย...ผมรู้สึกสับสน...และหาจุดที่จะแก้ไขไม่ได้... ผมอยากขอความกรุณาให้ท่านอาจารย์ได้ช่วยชี้แนะ...และถ้าท่านอาจารย์จะกรุณาให้ผมได้มีโอกาสไปพบท่านอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ด้วยตนเอง..ก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับ

สุดท้ายนี้ผมหวังว่า ท่านอาจารย์จะกรุณาช่วยชี้ทางสว่างให้ผม เพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการสอนภาษาอังกฤษต่อไปนะครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ครูถวิล จะวรรณะ

084-1781424

ขจิต ฝอยทอง

อาจารย์ครับ ใจเย็นๆๆครับ แล้วจะหาข้อสรุปให้ครับ มีคนทำงานวิจัยแบบของอาจารย์หลายท่าน แล้วจติดต่อไปนะครับ

แอ๊ด

พี่พยามหางานวิจัยของแอ๊ดแต่search อย่างไรก็หาไม่เจอพอมีรูปมือขึ้นกดดูเป็นอะไรก็ไม่รู้ หามาเป้นอาทิตย์แล้ว ช่วยสงเคราะหือีกที เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จัดค่ายภาาษอังกฤษ สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดอำเภอขุนยวมเป็นครั้งแรก นักศึกษาก็ดูชอบและประทับใจมาก พื้นฐานของนักศึกษา poor มากไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร มีIdeaดีๆก็บอกหน่อยซิ

พี่อ๊อด

miss

เรียนท่านอาจารย์......

เนื่องจากว่าดิฉัน...เป็นครูในโครงการบัณฑิตอาสา....ที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ...คลองเตย กทม. เรื่องมีอยู่ว่าดิฉันเรียนจบทางด้านทัศนศิลป์....แต่มีคำสั่งให้ไปเป็นผู้ช่วยครูต่างประเทศที่มาสอนภาษาอังกฤษ...ในรร.เนื่องจาก...ที่เรียนมาความรู้มีน้อยนิด...ทำให้การสื่อสารระหว่างครูที่สอนเป็นเรื่องยาก...ที่สำคัญดิฉันต้องดูแลเด็กให้สนใจเรียนในชม.ภาษาอังกฤษ...แต่เด็กๆๆไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยนิด....เป็นหน้าที่ที่ดิฉันต้องรับผิดชอบแต่ทำได้ไม่ดี...และที่สำคัญ...ได้รับหน้าที่ให้สอนในชม.ชมรมภาษาอังกฤษ...ไม่รู้จะทำยังงัย....เพราะพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มีอยู่อ่นมากๆๆ...อยากจะรบกวนอาจารย์ให้คำแนะนำจิตวิทยาในการสอนภาษาอังกฤษในเด็กปฐมช่วงชั้นที่ 1 อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษที่รร. ไปรับตำแหน่งผู้ช่วย...ดิฉันเลยไม่รู้จะไปปรึกษาครูท่านไหนค่ะ...ขอบพระคุณล่วงหนานะคะสำหรับทุกคำตอบ

ครูผู้ช่วย