อยากถาม Marketing

Marketing คืออะไรคะ
คำตอบ

Marketing แปลว่า การตลาด

การตลาด คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละฝ่าย โดยใช้เงินหรือสิ่งมีค่าแทนเงินเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน