Hay Score

นิติรัฐ
รบกวนนิดหนึ่งนะครับ พอดีผมเป็น HR มือใหม่ นานมาแล้วครับที่บริษัทผม เขาจัดค่างานโดยใช้คะแนนของ HAY แต่ก็เก็บข้อมูลเฉพาะการบริหารงานบุคคล เท่านั้นไม่ได้แจ้งให้พนักงานทราบเพราะเกรงจะเกิดการเปรียบเทียบข้ามสายงานกัน แล้วจะทะเลาะกันแล้วมีปัญหาตามมาอีกมากมาย ปัญหาคือพอผมเข้ามารับงานผมศึกษาดูปัจจัยในการประเมินผมไม่รู้จะถามใครเพราะมันดูง่าย ๆ แต่ตอบยาก ตาม Factor ผมอยากรู้ว่าจำนวนลูกน้องที่มีมากน้อย มันอยู่มนส่วนไหนของปัจจัยประเมินครับ ฝ่ายที่มีลูกน้องเยอะจำเป็นไหมที่จะได้คะแนนเยอะกว่าฝ่ายที่ลูกน้องน้อยครับ รบกวนอาจารย์แบ่งปันความรู้เป็นวิทยาทานด้วยนะครับ
คำตอบ

การประเมินค่างาน

ที่ว่าบริษัท มีการจัดค่างาน ภาษา ในทางวิชาการ HRM เขาเรียกว่า การประเมินค่างาน เป็นวิธีการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อตีค่างาน โดยเป็นกระบวนการวัดความสัมพันธ์หรือคุณค่างานของตำแหน่ง ที่ไม่ใช่วัดปริมาณงาน  ซึ่งเป็นการนำงานทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันภายใต้ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลักเพื่อตีค่างานออกมา เพื่อให้การกำหนดระดับตำแหน่งในองค์การมีมาตรฐาน  เป็นธรรมและไม่เหลื่อมล้ำกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

 

กระบวนการประเมินค่างาน ประกอบไปด้วย

 1. การวิเคราะห์งาน
 2. การทบทวนเอกสารพรรณนาหน้าที่งาน(JD)
 3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 4. การวินิจฉัย ตีค่างาน โดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. การให้ความเป็นธรรม ยุติธรรม ในการตัดสินใจ ให้เป็นที่ยอมรับได้ในเสียงข้างมาก และถูกต้องตามระบบการจัดการที่เป็นธรรม และทันสมัย
 6. การกำหนดระดับตำแหน่งงาน

 

หลักในการประเมินค่างาน

 1. ต้องเข้าใจงาน ต้องมีการวิเคราะห์งาน
 2. ประเมินที่งาน มิใช่ตัวบุคคลที่ครองตำแหน่ง
 3. มีมาตรฐาน ต้องสะท้อนกับงานปัจจุบันและสอดคล้องกับระดับตำแหน่ง
 4. ไม่มีอคติ เก็บข้อมูล  วิเคราะห์และตีค่างานอย่างเป็นธรรม
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจ ตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง

 

ขั้นตอนในการประเมินค่างาน

 1. ขั้นตอนการวางแผน การบริหารจัดการ ทำการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
 2. ขั้นตอนการดำเนินการตามแผน การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการป้องกันความเสียง การทดลองใช้
 3. ขั้นตอนการตรวจ ประเมินผลการดำเนินการ
 4. ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินค่างาน

 1. องค์ความรู้ (Knowledge and Know How) คณะทำงาน ต้องมีความรอบรู้ในเรื่อง การประเมินค่างาน และกระบวนการบริหาร และการพัฒนาทุนมนุษย์
 2. ทักษะ (Skill) คณะทำงาน ต้องมีทักษะในงานที่จะทำการประเมินค่างาน รู้ขอบเขตการบริหารจัดการ(Management Breadth)
 3. การจัดการที่ดี เสริมสร้างทัศคติ ขวัญกำลังใจคนในองค์การ (Management, Moral) พัฒนาและยกระดับมนุษยสัมพันธ์ที่จำเป็น(Human Relations Skill) กระจายอำนาจขอบเขตการตัดสินใจในงาน(Thinking  Environment) คำนึงถึงอิสรภาพในการปฏิบัติหน้าที่(Freedom  to  Act)ลักษณะของผลกระทบ(Type  of  Impact)ขอบเขตของผลกระทบ(Magnitude)

 

ข้อคำถามในการประเมินค่างาน

ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในงาน  (Knowledge-Know How)

 1. ความรู้ที่จำเป็นในงาน
 2. ความรู้  ความสามารถ  และทักษะในเชิงเทคนิค
 3. ระดับการศึกษา
 4. ประสบการณ์ที่ต้องการในงาน
 5. ลักษณะของการทำงานเป็นทีม
 6. การวางแผน
 7. การบริหารจัดการ
 8. ลักษณะของมนุษยสัมพันธ์ที่จำเป็นในงาน
 9. ลักษณะของการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นในงาน

 

ด้านการคิด ด้านทักษะและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  (Skill-Problem-Solving)

 1.   กรอบแนวคิดสำหรับการแก้ไขปัญหา
 2.   อิสระในการคิด
 3.   การวิเคราะห์ข้อมูล
 4.   ความท้าทายในงาน

ด้านภาระความรับผิดชอบ  (Accountability)  ประเภทและระดับตำแหน่ง

 1.   อิสระในการทำงาน
 2.   การได้รับอำนาจในการทำงาน
 3.   อำนาจในการตัดสินใจ
 4.   ผลกระทบ
 5.   ลักษณะของงาน
 6.   วัตถุประสงค์หลักของงาน 

 

 จากข้อความในคำถามที่เขียนถามมาว่า รบกวนนิดหนึ่งนะครับ พอดีผมเป็น HR มือใหม่ นานมาแล้วครับที่บริษัทผม เขาจัดค่างานโดยใช้คะแนนของ HAY แต่ก็เก็บข้อมูลเฉพาะการบริหารงานบุคคล เท่านั้นไม่ได้แจ้งให้พนักงานทราบเพราะเกรงจะเกิดการเปรียบเทียบข้ามสายงานกัน แล้วจะทะเลาะกันแล้วมีปัญหาตามมาอีกมากมาย ปัญหาคือพอผมเข้ามารับงานผมศึกษาดูปัจจัยในการประเมินผมไม่รู้จะถามใครเพราะมันดูง่าย ๆ แต่ตอบยาก ตาม Factor ผมอยากรู้ว่าจำนวนลูกน้องที่มีมากน้อย มันอยู่มนส่วนไหนของปัจจัยประเมินครับ ฝ่ายที่มีลูกน้องเยอะจำเป็นไหมที่จะได้คะแนนเยอะกว่าฝ่ายที่ลูกน้องน้อยครับ รบกวนอาจารย์แบ่งปันความรู้เป็นวิทยาทานด้วยนะครับ  

 

ประเด็นที่คาดว่าจะเป็นปัญหาด้านการจัดการก็คือ

การประเมินค่างานโดยใช้คะแนนของ HAY แต่ก็เก็บข้อมูลเฉพาะการบริหารงานบุคคล ย่อมไม่สามารถหวังผล ขับเคลื่อนองค์การได้ ควรมีการทำทั้งองค์การ

 

การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงองค์การ(การบริหารการเปลี่ยนแปลง)ที่ไม่ได้มีการสื่อสารเชิงรุก ไม่มีการสื่อสารสองทาง ไม่สื่อสารให้ทั่งถึง โอกาสที่จะเกิดปัญหาอุปสรรค ข่าวลือ ความขัดแย้งย่อมมี โอกาสประสบความสำเร็จภายในเวลาและทรัพยากรที่จำกัด ย่อมทำได้ยาก

 

ประเด็นต่อมา ผู้ถามเขียนมาว่า พอผมเข้ามารับงานผมศึกษาดูปัจจัยในการประเมินผมไม่รู้จะถามใครเพราะมันดูง่าย ๆ แต่ตอบยาก ตรงนี้ อาจต้องเพิ่ม ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และศึกษาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ เกี่ยวกับการประเมินค่างานอย่างเร่งด่วน  เพราะท่านต้องใช้ความรอบรู้ และคุณธรรมในการช่วยเจ้านายหรือองค์การจัดการงานนี้ในฐานะทำงาน ด้าน HR

 

ที่ผู้ถาม ถามมาว่า ผมอยากรู้ว่าจำนวนลูกน้องที่มีมากน้อย มันอยู่มนส่วนไหนของปัจจัยประเมินครับ ฝ่ายที่มีลูกน้องเยอะจำเป็นไหมที่จะได้คะแนนเยอะกว่าฝ่ายที่ลูกน้องน้อยครับ รบกวนอาจารย์แบ่งปันความรู้เป็นวิทยาทานด้วยนะครับ

หากศึกษาข้อความข้างต้นที่ผมส่งมาให้ จะได้ความรู้ว่า การประเมินค่างาน พิจารณาจากค่าของงานเป็นประเด็นสำคัญ ส่วนการกำหนดจำนวนคนในแต่ละงานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ปัจจัยทางการบริหาร ปริมาณงาน ขนาดขององค์การ นโยบาย สภาพปัญหาภายในองค์การฯลฯ

หวังว่า ข้อความข้างต้น จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ถามมา ผู้สนใจ และผู้อ่านทุกท่าน