ส่งแบบสอบถาม

แบบสอบถาม

 แบบสอบ ถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบมาตรฐาน และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา    ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ

คำชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ü   ลงใน   (    )  หรือกรอกข้อความในช่องว่างเกี่ยวกับตัวท่าน1)  เพศ                   (    ) ชาย                                      (    ) หญิง2)  อายุ                   (    ) 31-40 ปี                               (    ) 41-50 ปี                                (    ) 51-60 ปี                               (    ) 61-70 ปี

3)  ตำแหน่งทหาร...............................................................................

ทางวิชาการ........................................................ระดับ........................

4) หน่วย................................................................................................................................

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ฯ

คำชี้แจง

                        โปรดระบุรายการรูปแบบมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ฯทั้งนี้ได้กำหนดความหมายดังนี้        1.  รูปแบบมาตรฐาน หมายถึง  คุณลักษณะและความสามารถของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้านการศึกษา ที่ควรมีเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในอนาคต เช่น มาตรฐานด้านเทคโนโลยีการสอนระดับอุดมศึกษา  มาตรฐานด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มาตรฐานด้านการปฏิบัติในสนามรบ เป็นต้น        2.  ตัวบ่งชี้ หมายถึง ข้อความหรือคำบ่งบอกถึงสมรรถนะการประกันคุณภาพการศึกษา      โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้านการศึกษาที่ควรมี เช่น  การใช้คอมพิวเตอร์ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์  วุฒิการศึกษาระดับหลักสูตรผู้บังคับกองพันของเหล่า  ประสบการณ์การปฏิบัติการภาคสนาม  ความเอื้ออาทร  เข้าใจและเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน ความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  ตรงต่อเวลา อุทิศตนให้กับการพัฒนาผู้เรียน  ผลงานทางวิชาการ  การวิจัยทางการศึกษา   เป็นต้น  
ข้อที่ ๑ รูปแบบมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกอบด้วย                   อธิบายภาพดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ข้อเสนอแนะอื่นๆ ดังนี้………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ข้อที่ ๒    มาตรฐาน/สมรรถนะหลัก                      ตัวอย่างตัวบ่งชี้
1.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
คำตอบ