ปรึกษาการจัดทำเอกสารชำนาญการ

นางชฎาพร ประสพถิ่น
เรียน คุณเรืองชัย ดิฉัน ชื่อนางชฎาพร ประสพถิ่น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอชำนาญการ ได้เอกสารของคุณเรืองชัย จาก ผอ. กองแผนงาน ม.มหิดล เรื่อง การใช้ประโยชน์จากอาคาร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น มีเรื่องเรียนปรึกษาและขอความกรุณาจากคุณเรืองชัย เพื่อโปรดให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารด้วยคะ ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้รับการตอบกลับจากคุณคะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ ชฎาพร ประสพถิ่น
คำตอบ