มูลนิธิ ไทยรักษ์ป่า

เกียรติศักดิ์
การให้การสนับสนุนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชาติ เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากการกำกับดูแลและรักษา ให้ระบบผลิตไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน ในฐานะที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย จึงได้ร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในกิจกรรมที่จะก่อผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคน ‘โครงการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์’ จึงถือกำเนิดขึ้น โดยเริ่มโครงการตั้งแต่กลางปี 2539 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษก นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการด้านการอนุรักษ์ ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีความสำคัญอย่างสูงต่อการดำรงชีวิตประจำวันของชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงอาชีพเกษตรกรรมทางภาคเหนือและที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศ และยังประกอบไว้ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์เฉพาะถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยและค้นคว้าทางวิชาการ ความเป็นมา ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของผืนป่าและต้นน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากดำเนินอยู่เช่นนั้นต่อไป ย่อมเป็นการยากต่อการฟื้นฟูให้คงสภาพดังเดิมได้ ประกอบกับกำลังของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และงบประมาณมีอยู่ค่อนข้างจำกัด ขาดปัจจัยในการสนับสนุน ทำให้ไม่สามารถดูแลป้องกันได้อย่างทั่วถึง ‘เอ็กโก’ จึงได้สนับสนุนการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นี้ไว้ โดยมุ่งเน้นในการป้องกัน การสร้างจิตสำนึก และสร้างเครือข่าย แนวร่วมให้เกิดพลังในการอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ไว้เป็นมรดกของชนรุ่นหลัง โดยเข้าไปดำเนินการปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโครงการในหลายรูปแบบ ได้แก่ จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ดอยอินทนนท์ จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และโครงการค่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อสืบสานเจตนารมย์และความตั้งใจอันแน่วแน่ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ยั่งยืนต่อไปชั่วลูกหลาน เอ็กโกจึงได้ร่วมกับกรมป่าไม้ ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศอย่างจริงจัง ภายใต้ “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” ขึ้น วัตถุประสงค์ 1. สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสำคัญของประเทศ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 2. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าวิจัยความหลากหลายทางทรัพยากร ชีวภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการศึกษาที่ก่อประโยชน์แก่ประเทศและสังคมไทย 3. สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานรักษาป่า 4. สนันสนุนและส่งเสริมให้มีสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานรักษาป่า 5. สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่านั้น 6. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เหมาะสมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสำคัญของประเทศ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า เสนอแนะวิธีการธำรงรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของผืนป่า ตลอดจนสร้างความเข้าใจและแสวงหาความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากประชาชนและเยาวชน 8. หารายได้เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ 9. ดำเนินกิจการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 10. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการ กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งของสังคมไทย ระลึกเสมอว่าการเติบโต และความเจริญก้าวหน้าของบริษัทจะยั่งยืนได้ต้องควบคู่ไปกับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สดใส งดงาม การแต่งเติมน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อให้กับสังคม จึงเป็นพันธกิจหนึ่งที่บริษัทฯ ยินดีมอบให้เสมอมา แม้ว่ากิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเล็กๆ ของสังคม แต่ด้วยเจตนารมย์อันยิ่งใหญ่ เรามีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นที่จะจุดกระแสแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมให้ดีขึ้นต่อไป พร้อมกับการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนและโลกนี้...ที่เป็นบ้านของเรา... ผลงาน 1. อาคารศูนย์อนุรักษ์ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสแห่งปีกาญจนาภิเษก เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านการอนุรักษ์ และใช้เป็นที่ประสานความร่วมมือ จัดประชุมสัมมนา ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ 2. เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางให้ความรู้ ความสำคัญของผืนป่า รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 3. โครงการประกวดภาพวาดเยาวชน ภาพถ่ายสไลด์ ประจำปี 2540 ระดับประชาชนในหัวข้อ รักษ์อินทนนท์ เพื่อกระตุ้นความรักในผืนป่า รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จฯพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 4. โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่น ลดการทำลายป่าของชุมชนที่อยู่บนผืนป่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 5. โครงการค่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า เริ่มตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน โดยมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนไทยทั่วประเทศ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร อันเป็นต้นกำเนิด ของแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคน
คำตอบ