ทะเบียนราษฎร

นริน
1.การแจ้งย้ายออกจากทะเบียนเดิมและแจ้งเข้าทะเบียนบ้านใหม่ต้องทำอย่างไร
คำตอบ