การหาคุณภาพเครื่องมือ

วิจัยระดับเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยใช้แบบวัดสถานการณ์ความขัดแย้งเชิงจริยธรรม 3 เรื่อง คำตอบเป็นแบบปลายเปิดให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลการตัดสินใจ อยากทราบว่า 1.หาความตรงด้วยวิธีใด 2.หาความเชื่อมั่นด้วยวิธีใด ขอขอบพระคุณอย่างมากครับพี่น้อง
คำตอบ