ขอถาม

อาจารย์ขา 1. ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 กับความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2 แตกต่างกันอย่างไรคะ 2. สมมติฐานแบบมีทิศทาง และไม่มีทิศทาง แตกต่างกันอย่างไรคะ 3. การทดสอบหางเดียว และสองหาง แตกต่างกันอย่างไรคะ 4. ค่าระดับนัยสำคัญ กับค่าความน่าจะเป็น แตกต่างกันอย่างไรคะ ขอคำตอบด่วนค่ะ อาจารย์ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ