ประชาธิปไตยทีดีอยู่ที่ใหน

คนรักประชาธิปไตย
อยากให้ไทยมีประชาธิปไตย มีก.ม.ที่ยุติธรรม ปัจจุนคนชั้นสูงรังแกประชาชน ทำอย่างใรครับ
คำตอบ
not yet answered
วัชรินทร์ เขจรวงศ์

การเสริมสร้างด้านวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรมประชาธิปไตยในสังคม ไทย ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กทม. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นำนายก อบจ.76 จังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด แกนนำยุวชน สื่อมวลชน ท้องถิ่น

นายธีระ สัลกเพชร รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม เป็นกระทรวงเกรด ซี แต่ทำงานระดับเกรด เอ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นกระทรวงที่สำคัญ เพราะมีหน้าที่ในการเสริมสร้างจิตใจของคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสว่า “การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาธรรมชาติ” ดังนั้นหากวัฒนธรรมไทยล้มเหลว ประเทศชาติอยู่ไม่ได้ ภารกิจสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรมก็คือการธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย และนิติวัฒนธรรมไปแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ทางการเมือง ที่ทำให้สังคมแตกแยก การทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้เป็นไปตามแนวทางพื้นฐานหลัก 4 ประการของรัฐบาล คือ 1.ปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและรักษาความสามัคคีของคนในชาติ และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เหนือความขัดแย้งทุกรูปแบบ พร้อมทั้งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องไม่ให้ล่วงละเมิดพระบรมราชานุภาพ

2.สร้างความปองดองสมานฉันท์พื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และความยอมรับของทุกภาคส่วน

3.ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน มีการยอมรับของทุกภาคส่วน และบรรเทาความผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนประสบ

4.พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมืองไทย ให้มีความมั่นคง มีการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของสากล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นกจากนี้การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย แก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม การใช้ประโยชน์จากทุกทางวัฒนธรรมให้มากขึ้น

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ให้ความเห็นว่า วัฒนธรรมประชาธิปไตย คือ วิธีคิด วิธีพูด วิธีทำ ของคนคนในสังคมที่รับฟังซึ่งกันและกัน มีความอดทน เห็นคุณค่าของคนอื่น ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ยิ่งหย่อมไปกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นประเพณีที่ปฏิบัติที่เป็นแบบแผนและกระทำทั่วไป และสามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ในสังคม

นายสุจิต บุญบงการ ให้ความเห็นว่า วัฒนธรรมประชาธิปไตยเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดค่านิยมและการดำรงชีวิต

นายเสน่ห์ จามริก กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นเรื่องของชีวิต เป็นสัมพันธภาพของอำนาจและเสรีภาพขึ้นอยู่กับฝ่ายไหนจะมีอำนาจมากกว่ากัน โดยวัฒนธรรมทางการเมืองไทยนั้นมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปที่มีจุดเริ่มต้นจากอำนาจนิยมมาสู่วัฒนธรรมประชาธิปไตย

จากนั้น เป็นการนำเสนอผลงานของ ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ เรื่องแผนพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย การอภิปรายเรื่อง บทบาทสำคัญของผู้นำชุมชนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยพระมนัสขันติธัมโม อ.ศรีวิชัย ทรงสุวรรณ ครูชบ ยอดแก้ว นายสำเนาว์ รัศมิทัต และการอภิปราย เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิประไตยในสังคมไทย” โดย รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร ประธานกรรมการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผอ.วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวกรุณา บัวคำศรี

อ่านบทกวี “ประชาธิปไตย” โดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ “อำนาจของส่วนรวมเพื่อส่วนรวม มีส่วนร่วมปกปักร่วมรักษา ประโยชน์สุขส่วนรวมร่วมมรรคา คือครรลองของประชาธิปไตย”

“โดยจักต้องถือธรรมเป็นอำนาจ ไม่ผูกขาดอำนาจด้วยบาตรใหญ่ ต้องฟังเสียงส่วนรวมที่ร่วมใจ ต้องรับใช้มวลประชามหาชน”

“มีอำนาจต้องมีธรรมมากำกับ มีลำดับขอบเขตมีเหตุผล สิทธิเสรีภาพไม่อับจน ศักดิ์ศรีความเป็นคนต้องเคารพ”

“ของประชาโดยประชาเพื่อประชา ความสง่าความงามความสงบ หลักสันติประชาธรรมล้ำเลิศลบ สมระบบระบอบประชาธิปไตย”

วัชรินทร์ เขจรวงศ์ รายงาน

วัชรินทร์ เขจรวงศ์

ผมเองเข้าร่วมอยากจะหยุดแบ่งแยกสีแต่ฟังแล้งคงเป็นเรื่องยากมากๆเพราะคนมาบรรยามีการแบ่งสี