ความเชือเกี่ยงกับชื่อ

ปี้อ้ายคำปัน
ชื่อนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงค์ชีวิตประจำวันจริงหรือเพราะไร
คำตอบ