สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อยากสอบถามสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ คศ.1 เงินเดือน 15410 บาท ไม่ทราบว่าเบิกค่าเช่าบ้านได้ 2,400 หรือ 3,000 บาทต่อเดือน
คำตอบ
not yet answered

ข้าพเจ้าบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา อำเภอเมืง จังหวัดสระแก้ว เมื่อ ปี 2541

ในปี 2551 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ข้าพเจ้าไม่ได้โอนและทางราชการให้ไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง ขอสอบถามว่าข้าพเจ้าจะมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ขอบคุณคะ

การเบิกค่าเช่าบ้าน มีคนถามผมมาเยอะเหลือเกิน แนะนำให้ถามคนที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยนะครับ ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้จริง ๆ ครับ

ประชาสัมพันธ์กรมบัญชีกลาง โทร. 0-2271-0686 ให้ประชาสัมพันธ์ต่อ ฝ่ายที่ทำเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านให้นะครับ หรือจะโทรไปที่ สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง โทร. 0-2273-9732 กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โทร. 0-2271-2354 ผมไม่แน่ใจนะครับว่าใครรับผิดชอบ ลองโทรหารือดูนะครับ

ผมเป็นข้าราชการที่บรรจุใหม่ครับทำงานมา11เดือน แล้ววันหนึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจังหวัดมาอบรมข้าราชการที่สำนักงานเรื่องระเบียบต่างๆ และได้แจ้งเรื่องค่าเช่าบ้านว่าในพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2550 ว่าผมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ แต่พอมาถามที่หน่วยงานก็ไม่มีความแน่ชัดให้ครับ มาตรา7 สิทธิของข้าราชการผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเมื่อได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ....ผมอยากทราบว่าผมเป็นข้าราชการบรรจุใหม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่..ตามมาตรา7..ขอบคุณล่วงหน้าครับครับ...

ลองโทรตาม คำตอบที่ 2 ดูนะครับ

ขอแนะนำหนังสือหน่อยนะครับ

ออกแล้ว ! หนังสือ ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง เล่มละ 400 บาท

หลังจากที่มีผู้ใช้บริการห้องสมุดกรมบัญชีกลางจำนวนมากสอบถามเกี่ยวกับหนังสือ ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ว่าจะมีการตีพิมพ์ออกจำหน่ายอีกหรือไม่ ? เมื่อไหร่ ? บัดนี้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย ของกรมบัญชีกลาง ได้ตีพิมพ์หนังสือดังกล่าวออกจำหน่ายแล้ว โดยเริ่มจำหน่ายปลายเดือนสิงหาคม 2552 นี้เอง รายละเอียด ดังนี้

ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง

ผู้รวบรวม : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2552

จำนวนหน้า : 790 หน้า

ขนาด : 18.50 x 26.00 ซม.

เนื้อหาในเล่ม : รวบรวมกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบันที่สุด ได้แก่ การงบประมาณ การเงินการคลัง บำเหน็จบำนาญ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการและเงินสงเคราะห์ข้าราชการ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ลูกจ้างของส่วนราชการและเงินทำขวัญ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ สวัสดิการ และค่าตอบแทน และความรับผิดทางแพ่ง

พิเศษ ! ราคา : เล่มละ 400 บาท

นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่น่าสนใจอีกหลายเล่ม ได้แก่

1. คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เล่ม 2 พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 200 บาท

2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 200 บาท

3. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท

4. คู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท

การสั่งซื้อหนังสือ ติดต่อสั่งซื้อได้ด้วยตนเองที่ ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง อาคารใหม่ (9) ชั้น 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณไพบูลย์ หรือ วิชัย โทรศัพท์ 0-2270-0599 เว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง http://www2.cgd.go.th/library

ดูรายละเอียดและหน้าปกหนังสือได้ที่ http://gotoknow.org/blog/cgdnews/291115

ผมขอสอบถามว่า ได้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อบ้านร่วมกับภรรยา จากธ.อาคารสงเคราะห์ และยังผ่อนชำระอยู่ ต่อมาได้หย่ากับภรรยา

ถามว่าผมมีสิทธิจะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

ค่าเช่าบ้าน ต้องสอบถามกับ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานค่าเช่าบ้านข้าราชการและค่าการศึกษาบุตร (กรมบัญชีกลาง) โทร. 0-2271-2424 (เบอร์ตรง) หรือ ผ่านกรมก่อน โทร. 0-2271-0686-90 ต่อ 6223 หรือ 4957 ครับ

เดิมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ที่ทำงานจังหวัดพิษณุโลก)  ปี2547 ถูกคำสั่งกรมฯไล่ออกจากราชการ ต่อมาปี 2550 ได้รับคำสั่งลดโทษและให้กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิม แต่เปลี่ยนสำนักงานใหม่ไปที่จังหวัดราชบุรี    ถามว่ายังมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่หรือไม่ เพราะว่าอายุราชการนับต่อเนื่องกัน ระหว่างถูกออกจากราชการก็ได้รับเงินเดือนตกเบิกย้อนหลัง

อยากทราบการปฏิบัติการเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกในต่างอำเภอที่ และต่อมาขอย้ายมารับตำแหน่งใหม่ที่ภูมิลำเนาเดิมของตนเอง(ในอำเภอที่ตนเองเกิด) กรณีนี้สามารถใช้สิทธเบิคค่าเช่าบ้านได้หรีอไม่ กรุณาตอบเป็นวิทยาทานด้วย

ดิฉันตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลบรรจุอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งอยากทราบว่าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. 2553 ไม่ทราบว่าจะใช้ระเบียบใด และตำแหน่งนี้สามารถเบิกค่าบันทึกข้อมูลได้หรือไม่คะ

ค่าเช่าบ้าน ต้องสอบถามกับ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานค่าเช่าบ้านข้าราชการและค่าการศึกษาบุตร (กรมบัญชีกลาง) โทร. 0-2271-2424 (เบอร์ตรง) หรือ ผ่านกรมก่อน โทร. 0-2271-0686-90 ต่อ 6223 หรือ 4957 ครับ

ดิฉันเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรอกข้อมูล จปฐ. สามารถรับค่าตอบแทนได้หรือไม่ค่ะ กรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ...

คุณ บันทึกข้อมูล [IP: 125.27.109.146]

จะให้ผมตอบอะไรครับ (สามารถรับค่าตอบแทนได้หรือไม่ค่ะ คืออะไรครับ ผมงง) แต่ถ้าเป็นค่าเช่าบ้าน ต้องสอบถามกับ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานค่าเช่าบ้านข้าราชการและค่าการศึกษาบุตร (กรมบัญชีกลาง) โทร. 0-2271-2424 (เบอร์ตรง) หรือ ผ่านกรมก่อน โทร. 0-2271-0686-90 ต่อ 6223 หรือ 4957 ครับ

อยากทราบว่าเคยเบิกค่าเช่าซื้อบ้านมา 1 ปี แต่ปัจจุบันขายไปแล้ว จะขอกลับมาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านใหม่ได้ไหมคะ

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการจัดทำข้อมูลและบันทึกข้อมูล จปฐ ปี 53 ค่ะ ว่าจะเบิกได้เล่มละเท่าไรตามระเบียบฯ ช่วยตอบให้ด้วยนะคะ

อยากทราบเหมือนกันค่ะ เพราะจะทำเรื่องเบิกแล้ว ทราบแต่เพียงว่าเบิกจ่ายให้ผู้บันทึกข้อมูลไม่เกินเล่มละ 8 บาท แต่ผู้จัดเก็บล่ะคะ เล่มละเท่าไหร่ อยากทราบเหมือนกันจะได้ทำเรื่องเบิกให้กับอาสาสมัครค่ะ รีบตอบด้วยนะคะ

แต่ไม่แน่ใจว่าคนที่จัดเก็บสามารถเบิกได้ไม่เกินเล่มละ 15 บาท ใช่หรือไม่คะ อยากทราบให้แน่ใจค่ะ จะได้ทำเรื่องเบิกให้ถูกต้องตามระเบียบด้วย

ผมรับราชการอยู่ในอำเภอเมือง มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ แต่ได้สร้างบ้านเป็นชื่อของตัวเองอยู่ต่างอำเภอ โดยกู้เงินจากสถาบันการเงินร่วมกับภรรยา ขณะนี้อยู่ระหว่างผ่อนชำระโดยไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่นอกเขตท้องที่รับราชการไม่สามารถใช้สิทธิได้ ผมอยากทราบว่ากรณีผมจะเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งในเขตอำเภอเมือง ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่ปฏิบัติราชการ ผมสามารถที่จะใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่ ช่วยกรุณาอ้างระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ จะได้ยืนยันกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ขอขอบพระคุณมากครับ...

อยากทราบเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน คือ ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่จังหวัดพิจิตร อำเภอบางมูลนาก และไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ แต่ ดิฉันได้ทำผ่อนชำระเช่าซื้อบ้านกับธนาคาร ที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถ้าต่อมาดิฉันได้ถูกสั่งย้ายให้ไปประจำที่สำนักงานจังหวัดพิจิตร สาขาสามง่าม และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ดิฉันจะขอโยกสิทธิค่าเช่าบ้านที่ได้รับเป็นค่าผ่อนชำระเช่าซื้อบ้านที่จังหวัดพิษณุโลกได้หรือไม่

เป็นลูกจ้างประจำอยากทราบว่าทำไมร้ฐบาลถึงไม่ช่วยเหลือเรื่องเบิกค่าเช่าบ้านบ้าง เงินเดือนก็น้อย ค่าครองชีพแพง ขอความกรุณาช่วยพิจารณาให้เบิกค่าเช่าบ้านได้บ้างแม้เบิกได้เพียงเล็กน้อยก็ยังดี จะรอความเมตตาจากผู้ใหญ่ครับกระผม

เดิมปฏิบัติงานสำนักงานเ่ขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 2 เมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการเกลี่ยบุคลากรได้ขอย้ายไปโรงเรียนมัธยมในจังวัดลำปางที่มสามีมีบ้านเป็นของตนเอง ต่อมาได้จดทะเบียนหย่า ไม่ทราบว่าหลังจากหย่าแล้วข้าพเจ้าจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่เนื่องจากออกไปเช่าบ้านอยู่

สวัสดีค่ะ ดิฉันเพิ่งจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ได้นำหลักฐานให้กับนายทะเบียนกรอกข้อมูลเข้ากรมบัญชีกลางแล้วตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 53 จนปัจจุบันนี้ยังไม่มีสิทธิจ่ายตรงเลยค่ะ อยากถามว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ ถามนายทะเบียนก็บอกว่าข้อมูลครบ ตอบด้วยค่ะ

เรียนคุณ คนอยากรู้ [IP: 180.180.57.99]

ผมขอแนะนำให้สอบถามไปที่ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง โทร. 0-2127-7000 แล้วให้เจ้าหน้าที่ต่อ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้ครับ คือ ผมตอบในรายละเดียดไม่ได้ครับ เป็นเพียงสื่อกลางให้เท่านั้น หากตอบผิดพลาดไปจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนสำหรับผู้ร่วมอ่านกระทู้ท่านอื่นได้ รบกวนโทรถามเลยนะครับ

ขอบคุณครับ