งานวิจัยแนวทางการนิเทศภายใน

สมหญิง
สนใจเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน ในอินเตอร์เน็ตพบว่าครูอภิชัย ได้อ้างอิงว่านำข้อมูลมาจากท่าน อยากทราบว่าท่านได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในหรือไม่ งานวิจัยมีชื่อว่าอย่างไรและพิมพ์ในปี พ.ศ.ไหน เพื่อจะได้นำไปอ้างอิงในงานวิจัยที่คิดว่าจะทำ ขอขอบคุณ
คำตอบ

ผมไม่ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนกรณีคุณอภิชัยอ้างอิงข้อมูลนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นบทความในการนำไปลงบนเว็ปไซต์เท่านั้น