ช่วยตอบคำถามที่หนูต้องการด้วยนะคะ

กมลชนก กี่จนา
เรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา ในชั้นเรียนม.1 คำถามมีดังต่อไปนี้ 1.ผู้เป็นแม่กองในการแปลเรื่อง "ราชาธราช" คือ........ 2.ผู้แปลฯเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งตรงกับรัชสมัยของ.................. 3.ผู้แปลฯเข้ารับราชการในสมัยของ..................มีบรรดาศักดิ์เป็น.............. 4.ผู้แปลฯเคยเป็นนานยด่านเมือง....ในรัชสมัยของ...... 5.ผู้แปลฯได้รับการแปลเรื่อง"ราชาธิราช"ในสมัยของ...... 6.ผู้แปลฯได้ประพันธ์เรื่อง "มหาเวสสันดรชาดกไว้ทั้งหมด ๒ กัณฑ์ คือ............. 7.ผู้แปลฯเป็นต้นสกุลที่มีชื่อว่า.................. 8.ผู้แปลฯเสียชีวิตในรัชสมัยของ.............. 9.ผู้แปลฯได้แต่งคำประพันธ์ประเภทคำฉันท์ไว้ ๑ เรื่อง คือ เรื่อง................. 10.มีบุคคลที่ร่วมแปลเรื่อง"ราชาธิราช" กับผู้แต่งอีก ๓ ท่าน คือ.......................... 11.เรื่อง "ราชาธิราช" แปลและเรียบเรียงขึ้นเป็นลักษณะ............. 12.ผู้แปลมีผลงานประพันธ์ประเภทลิลิตอยู่ ๓ เรื่อง คือ..................... 13.ผู้แปลฯแปลเรื่อง "ราชาธิราช" ในปี พ.ศ. ........ 14.จุดประสงค์ของการแปลเรื่อง "ราชาธิราช"คือ........ 15."ราชาธิราช"ที่กระทรวงศึกษาธิการตัดตอนมาให้เป็นบทเรียนในในหลักสูตรคือตอน...................... 16.วรรณคดีสโมสรสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้ยกย่อง "ราชาธิราช" ว่าเป็นยอดของ........เสมอด้วยวรรณคดีเรื่อง......... 17."ราชาธิราช" ได้รับการแปล ปรับปรุง และเรียบเรียงขึ้นใหม่รวทั้งหมดได้................เล่มสมุดไทย 18.สำนวนโวหารที่เด่นๆในเรื่อง "ราชาธิราช" ส่วนใหญ่จะเป็นโวหารประเภท.................. 19.ในหลักสูตรเก่าได้บรรจุ "ราชาธิราช" ตอน.......... ไว้เป็นบทเรียน 20.คำว่า "มอญ" มีคำเรียกอีก ๒ คำที่เราจะคุ้นหูกันดี คือ... ..............และ.......................
คำตอบ

สวัสดีค่ะ   หนูลองถามคุณครูของหนูว่าหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มใดบ้าง   หนูอ่านแล้วหนูก็เขียนตอบส่งคุณครูของหนูไปค่ะ