สนใจเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ะ

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 4 สาขาการเงินและการธนาคาร แต่สนใจในเรื่องการทำงานของระบบราชการนะค่ะ เนื่องจากการบริหารงานของราชการแบบกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นนั้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล อบต. มีอำนาจในการดำเนินการเอง แล้วอยากถามว่าในปัจจุบันนี้ส่วนท้องถิ่นทุกๆพื้นที่นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงหรือไม่ค่ะ?และทาง อบต.จะใช้วิธีการอะไรในการลงพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลค่ะ?
คำตอบ

ในการบริหารงานของ อบต.ในขณะนี้นะค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการดูแลโดย อบต. ทุกพื้นที่แต่อาจจะไม่ครบถ้วนทุกพื้นที่ อาจจะเนื่องจากระบบการบริหารงานภายในของ อบต.แต่ละพื้นที่ ในส่วนของวิธีการในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลนั้น ก็จะใช้การสังเกตและพูดคุยกับชาวบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ เพระจะทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและมีความสมบูรณ์ค่อนข้างสูง