ขอรับบำเหน็จ

บำเหน็จลูกจ้างประจำ
ดิฉันลาออกจากลูกจ้างประจำแต่ไม่ได้ขอรับบำเหน็จทำอย่างไรจึงจะรับบำเหน็จได้คะเพราะว่าพ้นระยะเวลาการขอรับบำเหน็จแล้วภายใน 90 วัน พอจะมีแนวทางจะดำเนินการอย่างไรบ้าง
คำตอบ