องค์กรแห่งการเรียนรู้

การที่จะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ
not yet answered
สายรุ้ง
ถ้าหน่วยงานทุกแห่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้หมดจะเป็นอย่างไร
Rujirapipat

ประเทศไทยก็คงจะเป็นประเทศมหาอำนาจแน่นอนค่ะ