การรังวัด

การรังวัดระยะลาดทำอย่างไร
คำตอบ

ไม่เข้าใจคำถาม เนื่องจากการวัดระยะตามปกติก็วัดระยะแนวลาดอยู่แล้ว

SS
ไม่เข้าใจคำตอบกรุณาตอบใหม่