อยากรู้ เกี่ยวกับกฏหมาย

อยากทราบว่า ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.ต่างๆ ไม่ทราบว่าอยู่ พรบ.หรือ พรฏ.กฏหมายกระทรวงไหนช่วยตอบที ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ในโอกาสนี้ ครับ
คำตอบ
not yet answered

สรุปความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา

เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ ป่าไม้ถาวร

เรื่องเสร็จที่ ๑๑๗/๒๔๙๘ บันทึกเรื่อง การออกกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวน

เรื่องเสร็จที่ ๗๒/๒๕๒๓ บันทึกเรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมชื่อตำบลที่ตกหล่นและการผนวกพื้นที่เพิ่มเติมเข้าในอุทยานแห่งชาติ

เรื่องเสร็จที่ ๔๗๓/๒๕๒๔ บันทึกเรื่อง อำนาจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (การตีความพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗)

เรื่องเสร็จที่ ๙๙/๒๕๒๖ บันทึกเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเกิดที่งอกริมตลิ่ง

เรื่องเสร็จที่ ๑๗๘/๒๕๒๖ บันทึกเรื่อง หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่ดินของวัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ที่ดินของวัดที่มิได้แจ้งการครอบครองที่ดินไว้จะกำหนดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ได้หรือไม่)

เรื่องเสร็จที่ ๖๑/๒๕๒๗ บันทึกเรื่อง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี (ต่อจากเรื่องเสร็จที่ ๓๕๐/๒๕๒๖)

เรื่องเสร็จที่ ๓๙๙/๒๕๒๗ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบำรุงป่าหรือการปลูกสร้างสวนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ปัญหาตามมาตรา ๖ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓

เรื่องเสร็จที่ ๔๗๒/๒๕๒๗ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีที่ดิน "หนองหว้า" จังหวัดยโสธร (หนองน้ำธรรมชาติซึ่งไม่มีพลเมืองเคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) หรือไม่ และหนองน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินหมดสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะยังคงเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) หรือไม่ )

เรื่องเสร็จที่ ๓๔๖/๒๕๒๘ เรื่อง ปัญหาการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่กรมป่าไม้ พ.ศ. ....(การโอนทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๙๖ ให้แก่กรมป่าไม้)

เรื่องเสร็จที่ ๒๐๙/๒๕๒๙ บันทึกเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดที่ดินที่อยู่ในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่มิใช่ทบวงการเมืองให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓

เรื่องเสร็จที่ ๒๗๑/๒๕๓๐ บันทึกเรื่อง การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (การกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมีเขตอุทยานแห่งชาติบางส่วนทับที่สาธารณประโยชน์บางส่วนจะมีผลทำให้ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือไม่ )

เรื่องเสร็จที่ ๔๐๐/๒๕๓๐ บันทึกเรื่อง การกำหนดที่ดินที่อยู่ในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่มิใช่ทบวงการเมืองให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๑๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓ (ต่อจากเรื่องเสร็จที่ ๒๐๙/๒๕๒๙)

เรื่องเสร็จที่ ๔๐๓/๒๕๓๐ บันทึกเรื่อง การกำหนดที่ดินของวัดร้างที่ไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

เรื่องเสร็จที่ ๔๘๘/๒๕๓๑ บันทึกเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่องเสร็จที่ ๒๙๑/๒๕๓๒ บันทึกเรื่อง การพิจารณาทบทวนปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่องเสร็จที่ ๑๑๗/๒๕๓๔ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ ) และการแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

เรื่องเสร็จที่ ๒๙๔/๒๕๓๔ บันทึกเรื่อง การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในบริเวณที่ดิน ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ

เรื่องเสร็จที่ ๓๗๗/๒๕๓๕ บันทึกเรื่อง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรรฐนี ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม เพื่อการทำเหมืองแร่ ตามประทานบัตร ที่ ๑๘๒๑๐/๑๒๕๖๐,๑๘๒๐๘,๑๒๕๖๑,และที่ ๑๘๒๐๙/๑๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องเสร็จที่ ๔๐๗/๒๕๓๕ บันทึกเรื่อง ปัญหาการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ถาวร

เรื่องเสร็จที่ ๖๘๑/๒๕๓๕ บันทึกเรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในเขตป่าไม้

เรื่องเสร็จที่ …../๒๕๓๖ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ ) และการแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

เรื่องเสร็จที่ ๒๐๓/๒๕๓๖ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

เรื่องเสร็จที่ ๔๓๔/๒๕๓๖ บันทึกเรื่อง พื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔

เรื่องเสร็จที่ ๒๑๔/๒๕๓๘ บันทึกเรื่อง การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่จะมีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ

เรื่องเสร็จที่ ๗๑๗/๒๕๓๘ บันทึกเรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๒)ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินหรือเมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

เรื่องเสร็จที่ ๑๐๑/๒๕๔๐ บันทึกเรื่อง การโอนสิทธิหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

เรื่องเสร็จที่ ๑๐๖/๒๕๔๐ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำที่ดินที่มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินเพื่อประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้มาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่องเสร็จที่ ๒๘๑/๒๕๔๐ บันทึกเรื่อง การออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เรื่องเสร็จที่ ๒๙๖/๒๕๔๐ บันทึกเรื่อง ป่าไม้เขตสระบุรีปลูกสวนป่าและบ้านพักข้าราชการในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ (น.ส.๓ ก.) ของเอกชน

เรื่องเสร็จที่ ๓๔๕/๒๕๔๒ เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจฟ้องกรณีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้าง-ป่าขนิน จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องเสร็จที่ ๔๐๒/๒๕๔๒ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

เรื่องเสร็จที่ ๕๐๓/๒๕๔๒ บันทึกเรื่อง กรมทางหลวงหารือเรื่อง การสงวนที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นที่ดินเพื่อประโยชน์แก่งานทาง

เรื่องเสร็จที่ ๙๘/๒๕๔๓ บันทึกเรื่อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อเก็บมูลค้างคาว

เรื่องเสร็จที่ ๑๕๗/๒๕๔๔ บันทึกเรื่อง การทำไม้และเก็บหาของป่าหวงห้ามในที่ดินที่มีเอกสารแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) หรือใบจองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

เรื่องเสร็จที่ ๔๑๕/๒๕๔๔ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินซึ่งถูกเพิกถอนเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในท้องที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เรื่องเสร็จที่ ๕๑๘ / ๒๕๔๗ บันทึกเรื่อง การก่อสร้างอาคารเรียนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เรื่องเสร็จที่ ๖๕ / ๒๕๔๙ บันทึกเรื่อง หารือเกี่ยวกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา

เรื่องเสร็จที่ ๓๐๗/๒๕๔๙ บันทึกเรื่อง สถานะของป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณที่มีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน

เรื่องเสร็จที่ ๔๗๐/๒๕๔๙ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายของคำว่า “ที่ดิน” ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

เรื่องเสร็จที่ ๕๓๕/๒๕๔๙ บันทึก เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

ไปหัวข้อเรื่อง…

กฎหมายที่ดิน

กฎหมายปฏิรูปที่ดิน

กฎหมายป่าไม้ ป่าไม้ถาวร

กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ที่หวงห้าม ที่ราชพัสดุ

ที่ดินของวัด

กลับหน้าแรก

สรุปความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา

เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ ป่าไม้ถาวร

เรื่องเสร็จที่ ๑๑๗/๒๔๙๘ บันทึกเรื่อง การออกกฎกระทรวงกำหนดป่าสงวน

เรื่องเสร็จที่ ๗๒/๒๕๒๓ บันทึกเรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมชื่อตำบลที่ตกหล่นและการผนวกพื้นที่เพิ่มเติมเข้าในอุทยานแห่งชาติ

เรื่องเสร็จที่ ๔๗๓/๒๕๒๔ บันทึกเรื่อง อำนาจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (การตีความพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗)

เรื่องเสร็จที่ ๙๙/๒๕๒๖ บันทึกเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเกิดที่งอกริมตลิ่ง

เรื่องเสร็จที่ ๑๗๘/๒๕๒๖ บันทึกเรื่อง หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่ดินของวัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ที่ดินของวัดที่มิได้แจ้งการครอบครองที่ดินไว้จะกำหนดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ได้หรือไม่)

เรื่องเสร็จที่ ๖๑/๒๕๒๗ บันทึกเรื่อง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี (ต่อจากเรื่องเสร็จที่ ๓๕๐/๒๕๒๖)

เรื่องเสร็จที่ ๓๙๙/๒๕๒๗ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบำรุงป่าหรือการปลูกสร้างสวนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ปัญหาตามมาตรา ๖ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓

เรื่องเสร็จที่ ๔๗๒/๒๕๒๗ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีที่ดิน "หนองหว้า" จังหวัดยโสธร (หนองน้ำธรรมชาติซึ่งไม่มีพลเมืองเคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) หรือไม่ และหนองน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินหมดสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จะยังคงเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) หรือไม่ )

เรื่องเสร็จที่ ๓๔๖/๒๕๒๘ เรื่อง ปัญหาการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่กรมป่าไม้ พ.ศ. ....(การโอนทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๒๙๖ ให้แก่กรมป่าไม้)

เรื่องเสร็จที่ ๒๐๙/๒๕๒๙ บันทึกเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดที่ดินที่อยู่ในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่มิใช่ทบวงการเมืองให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓

เรื่องเสร็จที่ ๒๗๑/๒๕๓๐ บันทึกเรื่อง การถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ (การกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมีเขตอุทยานแห่งชาติบางส่วนทับที่สาธารณประโยชน์บางส่วนจะมีผลทำให้ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือไม่ )

เรื่องเสร็จที่ ๔๐๐/๒๕๓๐ บันทึกเรื่อง การกำหนดที่ดินที่อยู่ในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่มิใช่ทบวงการเมืองให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามมาตรา ๑๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๐๓ (ต่อจากเรื่องเสร็จที่ ๒๐๙/๒๕๒๙)

เรื่องเสร็จที่ ๔๐๓/๒๕๓๐ บันทึกเรื่อง การกำหนดที่ดินของวัดร้างที่ไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

เรื่องเสร็จที่ ๔๘๘/๒๕๓๑ บันทึกเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรของชาติตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่องเสร็จที่ ๒๙๑/๒๕๓๒ บันทึกเรื่อง การพิจารณาทบทวนปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่องเสร็จที่ ๑๑๗/๒๕๓๔ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ ) และการแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

เรื่องเสร็จที่ ๒๙๔/๒๕๓๔ บันทึกเรื่อง การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ในบริเวณที่ดิน ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ

เรื่องเสร็จที่ ๓๗๗/๒๕๓๕ บันทึกเรื่อง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอรรฐนี ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม เพื่อการทำเหมืองแร่ ตามประทานบัตร ที่ ๑๘๒๑๐/๑๒๕๖๐,๑๘๒๐๘,๑๒๕๖๑,และที่ ๑๘๒๐๙/๑๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องเสร็จที่ ๔๐๗/๒๕๓๕ บันทึกเรื่อง ปัญหาการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ถาวร

เรื่องเสร็จที่ ๖๘๑/๒๕๓๕ บันทึกเรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในเขตป่าไม้

เรื่องเสร็จที่ …../๒๕๓๖ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ ) และการแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

เรื่องเสร็จที่ ๒๐๓/๒๕๓๖ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

เรื่องเสร็จที่ ๔๓๔/๒๕๓๖ บันทึกเรื่อง พื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔

เรื่องเสร็จที่ ๒๑๔/๒๕๓๘ บันทึกเรื่อง การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่จะมีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ

เรื่องเสร็จที่ ๗๑๗/๒๕๓๘ บันทึกเรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๒)ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินหรือเมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

เรื่องเสร็จที่ ๑๐๑/๒๕๔๐ บันทึกเรื่อง การโอนสิทธิหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

เรื่องเสร็จที่ ๑๐๖/๒๕๔๐ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำที่ดินที่มีพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินเพื่อประโยชน์ในราชการกรมป่าไม้มาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่องเสร็จที่ ๒๘๑/๒๕๔๐ บันทึกเรื่อง การออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เรื่องเสร็จที่ ๒๙๖/๒๕๔๐ บันทึกเรื่อง ป่าไม้เขตสระบุรีปลูกสวนป่าและบ้านพักข้าราชการในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ (น.ส.๓ ก.) ของเอกชน

เรื่องเสร็จที่ ๓๔๕/๒๕๔๒ เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับอำนาจฟ้องกรณีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้าง-ป่าขนิน จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องเสร็จที่ ๔๐๒/๒๕๔๒ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

เรื่องเสร็จที่ ๕๐๓/๒๕๔๒ บันทึกเรื่อง กรมทางหลวงหารือเรื่อง การสงวนที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นที่ดินเพื่อประโยชน์แก่งานทาง

เรื่องเสร็จที่ ๙๘/๒๕๔๓ บันทึกเรื่อง การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อเก็บมูลค้างคาว

เรื่องเสร็จที่ ๑๕๗/๒๕๔๔ บันทึกเรื่อง การทำไม้และเก็บหาของป่าหวงห้ามในที่ดินที่มีเอกสารแจ้งการครอบครอง (ส.ค. ๑) หรือใบจองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

เรื่องเสร็จที่ ๔๑๕/๒๕๔๔ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินซึ่งถูกเพิกถอนเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในท้องที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เรื่องเสร็จที่ ๕๑๘ / ๒๕๔๗ บันทึกเรื่อง การก่อสร้างอาคารเรียนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เรื่องเสร็จที่ ๖๕ / ๒๕๔๙ บันทึกเรื่อง หารือเกี่ยวกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา

เรื่องเสร็จที่ ๓๐๗/๒๕๔๙ บันทึกเรื่อง สถานะของป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณที่มีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน

เรื่องเสร็จที่ ๔๗๐/๒๕๔๙ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายของคำว่า “ที่ดิน” ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

เรื่องเสร็จที่ ๕๓๕/๒๕๔๙ บันทึก เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

ไปหัวข้อเรื่อง…

กฎหมายที่ดิน

กฎหมายปฏิรูปที่ดิน

กฎหมายป่าไม้ ป่าไม้ถาวร

กฎหมายจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ที่หวงห้าม ที่ราชพัสดุ

ที่ดินของวัด

-----------------------------

มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับป่ามติและป่าไม้ถาวร

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 เกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 เรื่อง การขอเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2512 เรื่อง ขออนุมัติหลักการเพื่อพิจารณาให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์ เป็นการชั่วคราว ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511

ที่ สร.0403/1211 สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี

29 มกราคม 2511

เรื่อง การขอเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

อ้างถึง หนังสือที่ กษ.0703/37 ลงวันที่ 4 มกราคม 2511

ตามที่ได้พิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงหลักการขอเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเสียใหม่ ดังนี้ คือ

1. บริเวณป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้กำหนดไว้เป็นที่จะรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ หากทบวงการเมืองใดประสงค์จะเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่ตัดพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์ออกจากเขตป่าไม้ที่ได้จำแนกไว้แล้วให้เป็นอำนาจของกระทรวงเกษตรพิจารณาอนุมัติได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

2. การขอเข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าดังกล่าวในข้อ 1 หากจำเป็นต้องกันพื้นที่ส่วนที่ขอใช้ประโยชน์ออกจากเขตป่า จะต้องทำความตกลงกับกระทรวงเกษตรและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นราย ๆ ไป จึงขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 ลงมติเห็นชอบด้วย และอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ

จึงขอยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) มนูญ บริสุทธิ์

(นายมนูญ บริสุทธิ์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รุสดี ยาเซ็ง

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความรู้ วันหลังจะมารบกวนต่อนะครับ

อยากจะถามว่า ที่ดินที่ถูกโกงไปเมื่อหลายสิบปีก่อน จะได้คือมาใหม เมื่อรัฐบาลให้ทำ ส.ค.1 เป็นโฉนด เพราะคนที่เขาโกงไปเขาไม่มีชื่อใน ส.ค.1 แต่เป็นชื่อของเรา แต่เขาไปทำ ส.ป.ก เป็นชื่อของเขา ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณมาก

เท่าที่ได้ข้อเท็จข้างต้น คุณอาจจะได้ที่ดินคืนยากซะแล้ว เนื่องจากที่ดินคุณเป็นที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ มีเพียง สค.1 (หนังแจ้งการครอบครอง) ซึ่งการขออกโฉนดต้องมีดชการสอบสวนสิทธิว่าผู้ขอออกโฉนดมีการครอบครองอยู่จริงหรือไม่ หากไม่ได้ครอบครองอยู่จริง ก็ออกโฉนให้คุณไม่ได้

เรื่องที่ดินแทบทุกประเภท อาจเสียสิทธได้โดย

1.การแย่งการครอบครอง ต้องฟ้องคืนภายใน 1 ปี (ที่ดินมือเปล่า สค. 1 น.ส.3ก

2.ครครอบครองปรปักษ์ โดยครรอบครองโดยสงบ เปิดเผย มีเจตนาเป็นเจ้าของ ( เจ้าของดเมไปหลับไหลที่ไหนเสียตั้ใ 10 ปี ก็สมควรได้คนอื่นไป)

ปล.ที่ดินเปรียบเสมือนสามี-ภรรยา นอนกอนทะเบียนเพียงอย่างเดียว อาจเสียสิทธิได้ตัวตนของทะเบียน)

ฉะนั้นให้ตรองดู จะนอนกอดโฉนดที่ดินหรือทำประโยชน์ควบคู่ไปด้วย หากนอนกอดโฉนดเฉย

หากนอนกอดโนดไว้โดยละเลยการครอบครอง อาจเสียของได้

เช่นเดียวกับนอนกอดทะเบียนสมรส แต่คนอื่นนอนกอดเมียเรา จะเอาเรืองทะเบียนมาแสดงว่าเป็นขอ

เราก็ไร้ประโยชน์

คอบคุณมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับ