WBT

วิธีการฝึกอบรมผ่านเว็บ                    ดริสโคล (Driscoll, 1998)  ได้แบ่งวิธีการฝึกอบรมผ่านเว็บ  เป็น  4 วิธี  ดังนี้                   1. วิธีการฝึกอบรมแบบคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมผ่านเว็บ   (Web/Computer-Based  Training: W/CBT)    หมายถึง   การฝึกอบรมผ่านเว็บที่นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมมาใช้บนเว็บ  โดยการนำเสนอเนื้อหาที่มีการออกแบบโครงสร้างอย่างดี แบ่งเป็นบทเรียน  มีการประเมินผลและติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติอต่อสื่อสารกับผู้สอนโดยใช้เครื่องมือสื่อสารที่อยู่บนเว็บทั้งแบบปฏิสัมพันธ์ในเวลา (synchronous)   และแบบปฏิสัมพันธ์ต่างเวลา (asynchronous)                   2. วิธีการฝึกอบรมแบบระบบสนับสนุนงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บ   (Web/Electronic  Performance  Support  System: W/EPSS)  หมายถึง การฝึกอบรมผ่านเว็บเพื่อใช้แก้ปัญหาในขณะปฏิบัติงานแบบทันเวลา (just-in-time)       ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งใดในองค์กร โดยองค์กรจะจัดทำระบบการจัดการความรู้ (knowledge  management)  เป็น  2  แบบ คือ   1) ความรู้ซึ่งสามารถรวบรวมและจัดเก็บไว้ได้ในรูปแบบของเอกสารสนเทศ  และไฮเปอร์มีเดีย    ที่สามารถเรียกมาใช้ได้ทันทีผ่านฐานข้อมูลจากระบบเครือข่ายขององค์กร  2)  ความรู้ที่ไม่สามารถรวบรวมและจัดเก็บไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ   ทักษะ ความชำนาญ   ประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากรในองค์กร  ซึ่งต้องอาศัยการถ่ายทอด   การให้คำแนะนำ   คำปรึกษา   การสอนงาน  จากตัวผู้ชำนาญงานด้านนั้น ๆ  โดยตรง     ซึ่งความรู้แบบที่สองนี้   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียกใช้ได้ทันทีโดยการติดต่อสื่อสารกับผู้ชำนาญงานด้านต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่อยู่บนเว็บทั้งแบบปฏิสัมพันธ์ในเวลา (synchronous)     และแบบปฏิสัมพันธ์ต่างเวลา (asynchronous)3. วิธีการฝึกอบรมแบบมีปฏิสัมพันธ์ต่างเวลาผ่านเว็บ  (Web/ Virtual Asynchronous  Classroom: W/VAC)     หมายถึง     การฝึกอบรมผ่านเว็บแบบกลุ่ม   โดยที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนในกลุ่ม   ไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมกันหรือในเวลาเดียวกัน    และติดต่อสื่อสารกับกลุ่มโดยใช้ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   กระดานข่าว     การดานประกาศ      การฝึกอบรมวิธีนี้จะประกอบด้วยกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอภิปราย  ระดมความคิดเห็น  วิเคราะห์กรณีศึกษา    4. วิธีการฝึกอบรมแบบมีปฏิสัมพันธ์ในเวลาผ่านเว็บ  (Web/ Virtual  Synchronous  Classroom: W/VSC)    หมายถึง   การฝึกอบรมผ่านเว็บแบบกลุ่ม  ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมกันกับกลุ่มจริงในเวลาเดียวกัน (real-time)  จากสถานที่ใดก็ได้    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะติดต่อสื่อสารกับกลุ่มโดยใช้ห้องสนทนา    กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์   การประชุมผ่านวีดิโอ    การประชุมโดยใช้เสียง   การฝึกอบรมวิธีนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องแสดงความคิดเห็น   แลกเปลี่ยนประสบการณ์  การอภิปราย  การแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมีผู้สอนคอยให้คำปรึกษาแนะนำ  รวมทั้งควบคุมดูแลความเรียบร้อยในระหว่างการฝึกอบรม
คำตอบ