ขอทราบสถิติคดีอาญาของ ภ.2

ฝอ.4 บก.อก.ภ.2
ขอทราบข้อมูลสถิติคดีอาญากลุ่มที่ 1ถึง 4 ปี2549และ2550ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 เป็นรายจังหวัดทั้ง8จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการทำตัวชี้วัดปี2552 ที่ ตร.มอบหมายจะได้มีข้อมูลที่ตรงกันกับของตร.ที่กำหนดให้ ขอขอบพระคุณครับ
คำตอบ