เทคนิควิธีในการสอน

อาจารย์ครับผมชื่อสามารถ  พันคง  เป็นครูบรรจุใหม่  ยังมีค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิค  หรือวิธีในการสอนมากนัก  จึงอยากขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีในการสอน  หรือเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้กับนักเรียนระดับประถมปลายได้  โดยเฉพาะการควบคุมชั้นเรียน  การวางตัวกับนักเรียน  การช่วยเหลือดูแลนักเรียนครับผม  โอกาศนี้ผมใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ
คำตอบ