ถามตอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงาน
ข้อความ:ถาม 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชุดการกิจกรรมหนึ่งจำเป็นต้องใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมดหรือไม่ 2. ในการเผยแพร่ผลงานจะต้องทำในขั้นตอนใด (เผยแพร่ก่อนหรือหลังที่เราทดลองใช้นวัตกรรม) ตอบ1. ไม่จำเป็นค่ะ ประยุกต์ เพิ่ม ลด แทรกรูปแบบอื่นก็ได้ เพื่อให้นักเรียรเกิดการเรียนรู้สูงสุด แสดงว่าต้องออกแบบการเรียนรู้ก่อน เขียนกิจกรรม2. เผยแพร่ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังใช้จริง
คำตอบ

ตอบ

1. ไม่จำเป็นค่ะ ประยุกต์ เพิ่ม ลด แทรกรูปแบบอื่นก็ได้ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด แสดงว่าต้องออกแบบการเรียนรู้ก่อน เขียนกิจกรรม

2. เผยแพร่ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังใช้จริง