ขอบคุณครับ

ป.บัณฑิต (ปัญญา พรหมศักดิ์ สควค)
ขอบคุณมากนะครับ อาจารย์ที่อาจารย์ได้ให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการนำหลักบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดทำแผนการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ การบูรณาการกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ นักเรียนใช้หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวันและสามารถแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ความมีเหตุผล นักเรียนคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เชื่อมโยง แสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี นักเรียนใช้หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการพอประมาณ การมีเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆเป็นปกตินิสัย เงื่อนไขความรู้ นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานอย่างมีระบบ ระเบียบและมีวินัย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และขอขอบคุณมากที่อาจารย์ได้บอกคะแนนสอบกลางภาคแล้วครับผมจะตั้งใจทำตามคำที่อาจารย์แนะนำเป็นอย่างดีครับ
คำตอบ

ตอบ  ปัญญาศิษย์รัก

สิ่งที่ศิษย์นำเสนอข้างบนนี้  นั่นล่ะคือ Concept  ครูมีความรู้ ความ

เข้าใจในเรื่องใดยังไม่เพียงพอ  ควรมีเจตคติที่ดีต่อเรื่องนั้นๆ

เกิดการรับรู้ เข้าใจ และนำไปใช้ ถูกต้อง  ครูได้ทำหน้าที่ของครูยุค

ใหม่ ให้เห็นแล้วนะครับ  อย่าตอบคำถามทันทีที่เด็กถาม ให้เขาได้

คิด จะเกิดผลดีกว่า  เพราะอะไร ๆครูก็ตอบหมด  ครูก็เก่งแต่ครู

ศิษย์แค่รับรู้  แต่อาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ได้นำไปใช้  ทั้งหมดคือ

สิ่งที่เราได้เรียนรู้  เรียนรู้จากทุกๆ สิ่งที่รอบตัวเรา นะครับ ความคิด

ของศิษย์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ครูขอชื่นชมจ๊ะ