ค่าชดเชย

อรวรรณ
บริษัทขายกิจการออกไป โดยการเปลี่ยนผู้ถือหุ้น ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน คำถาม 1. กรณีไม่เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ บริษัทฯผู้ขาย ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพนักงานใช่หรือไม่ 2.กรณีบริษัททีซื้อเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ บริษัทฯผู้ขาย ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพนักงานใช่หรือไม่
คำตอบ

 

เรื่อง การจ่ายค่าชดเชย หรือไม่จ่ายค่าชดเชย ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ  ควรทำความเข้าใจว่า ค่าชดเชย หมายถึงอะไร จะจ่ายให้ในกรณีไหนบ้าง ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ไม่ต้องจ่าย แต่หากเข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก็ควรดำเนินการให้ถูกต้อง

 

ค่่าชดเชย หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง แม้ว่านายจ้างจะจ่ายเงินบำเหน็จ หรือ เงินตอบแทนความดีความชอบสูงกว่าค่าชดเชย ก็ไม่อาจทดแทนค่าชดเชยตเพราะเป็นเงินคนละประเภท

ค่าชดเชย เป็นเงินที่นายจ้างมีหน้าที่จ่ายตามกฎหมายคุ้มครอแรงงาน  เมื่อนายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้าง ถ้านายจ้างไม่ได้เลิกจ้างลูกจ้าง แต่ลูกจ้างลาออกจากงานเอง ลูกจ้างทำผิดกฎหมายฯ หรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย นายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

การที่จะดูว่าลูกจ้างควรจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย หรือไม่ต้องดูรายละเอียด ครับ  ค่าชดเชย ตามกฎหมาย คิดตามสัดส่วนอายุงานของลูกจ้าง เท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน 90 วัน 180 วัน 240 วัน และสูงสุด 300 วัน

นายจ้างต้องชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้าง โดยคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้าย หรือคำนวณจาก ค่าจ้างของการ ทำงานระยะเวลาสุดท้ายสำหรับกรณีที่ลูกจ้างนั้น ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณ เป็นหน่วยโดยจ่ายตามระยะเวลา ที่ลูกจ้างทำงานดังต่อไปนี้

 1. ทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่ายเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน
 2. ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่ายเท่ากับค่าจ้าง 90 วัน
 3. ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายเท่ากับค่าจ้าง 180 วัน
 4. ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายเท่ากับค่าจ้าง 240 วัน
 5. ทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป จ่ายเท่ากับค่าจ้าง 300 วัน (มาตรา 118)

 ค่าชดเชยต้องจ่ายทันที่เมื่อเลิกจ้าง หากไม่จ่ายถือว่าผิดนัด และต้องเสียดอกเบี้ยโดยไม่ต้องทวงถาม (ฎีกาที่ 1017/2524, 2476/2537) สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยเป็นมรดก ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัว (ฎีกาที่ 1269/2524) สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยมีอายุความ 10 ปี (ฎีกาที่ 2859/2525)

นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณี ดังนี้

 1. ลูกจ้างทำงานไม่ครบ 120 วัน
 2. ลูกจ้าง ลาออก หรือ ตายอันไม่ใช่เหตุมาจากการทำงาน
 3. ลูกจ้างกระทำความผิด ตามที่กฎหมายกำหนด ว่า ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
 4. ลูกจ้างนั้นทำงานโดยมีสัญญาจ้างกำหนดเวลาการจ้างไว้แน่นอน และนายจ้างเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น

นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชุดเชย ในการเลิกจ้าง เมื่อลูกจ้างกระทำความผิด ซึ่งกฎหมาย กำหนดว่า ความผิดดังกล่าว ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างในกรณีดังนี้

 1. ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
 2. ลูกจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
 3. ลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 4. ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้าง อันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือ เว้นแต่กรณีร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน และต่อมาภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างกระทำความผิด ลูกจ้างได้กระทำความผิดซ้ำคำเตือนในกรณีเดียวกันอีก 
 5. ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 6. ลูกจ้างได้รับโทษจำคุก ตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก การเลิกจ้างกรณีนี้ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

จากข้อมูลข้างต้น คงตอบคำถามได้ดังนี้

 

คำถามที่ 1 . กรณีไม่เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ บริษัทฯผู้ขาย ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพนักงานใช่หรือไม่

ตอบ กรณีไม่มีการเลิกจ้าง ก็ไม่ต้องมีการจ่ายค่าชดเชย

คำถามที่ 2. กรณีบริษัททีซื้อเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ บริษัทฯผู้ขาย ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพนักงานใช่หรือไม่ 

ตอบ ไม่มีกฎหมายระบุไว้ว่า เมื่อบริษัทเปลี่ยนชื่อ บริษัทฯ หรือบริษัทผู้ขาย นาจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพนักงาน

หวังว่า ข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้อ่านทุกท่าน