เกี่ยวกับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตด้านกฎหมายปกครองเป็นเรื่องที่ธรรมศาสตร์จัดไว้ในสายกฎหมายมหาชน ศึกษาตามนี้นะคะ

คุณธนัณชัยโปรดอ่านเอกสารตาม URL นี้นะคะ http://law.tu.ac.th/news/2551/Sep/FriSeptember2008-14-55-34-LL.M.pdf
คำตอบ