การศึกษาทำไมเปลี่ยนไปมาก

ประเทือง
ครูดีดูที่ใหน เด็กดีดูที่ใคร ทำไมต้องหลอกกัน การศึกษาไม่มั่นคงหลงประเด็น หลอกครูทำผลงานทำไมกัน
คำตอบ