การคิดวิเคราะห์

เกศรา โลราช 49121050 Sce.01
มนุย์หากเราไม่ค้นคว้าหาความรู้ใส่ตัวก็เหมือนกับพริกเม็ดหนึ่งที่ใครจะเอาไปวางไว้ไหนก็ได้ แต่ถ้าคนคนนั้นมีความรู้ก็สามารถบินไปไหนก็ได้ ไม่เป็นหุ่นเชิดของใคร ที่เขาจะสามารถให้เราทำไรก็ได้
คำตอบ

ตอบ  เกศราศิษย์รัก

นั่นคือความคิดเห็นที่ศิษย์ย่อมเป็นตัวของตนเต็มที่

ครูคนนี้ส่งเสริมให้ศิษย์คิด คิดหลากหลาย และมีอิสระ

เพื่อจะไปนำพาประเทศชาติต่อไป  ครูอ่านแล้วจ๊ะ ขอขอบใจ