ส่งงานครั้งที่3แล้วค่ะ

รัตติกาล ศรีบุญมี
มนษยสัมพันธ์ คือ การที่เราสามารถเข้ากับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นภายในสังคม สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ที่เรามีอยู่ร่วมกันได้ ใช้ทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม และใช้ชีวิตประจำวัน และยังสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลได้ดี และรู้จักลวิธีในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งกันในสังคมอีกด้วย
คำตอบ

ตอบ  รัตติกาลศิษย์รัก

รับงานของหนูไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ

เตรียมนำเสนองานกลุ่มและสอบมิดเทอมให้ดีนะคะ