ขีดความสารถของเทคโนโลยี

รดี
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในโลก ไอที ที่ส่งผลทางด้านการศึกษา
คำตอบ